🇦🇺 Australia

Country:
Australia

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
22 TopSound Week 1 of 2022 194 19
19 TopSound Week 2 of 2022 271.6 22
17 TopSound Week 3 of 2022 255.68 24
20 TopSound Week 4 of 2022 232.8 21
19 TopSound Week 5 of 2022 291 22
18 TopSound Week 6 of 2022 310.4 23
7 TopSound Week 7 of 2022 1147.8 34
6 TopSound Week 8 of 2022 3902.52 35
3 TopSound Week 9 of 2022 5815.52 38
3 TopSound Week 10 of 2022 7269.4 38
3 TopSound Week 11 of 2022 7690.26 38
3 TopSound Week 12 of 2022 5509.44 38
4 TopSound Week 13 of 2022 4227.73 37
6 TopSound Week 14 of 2022 4935.54 35
7 TopSound Week 15 of 2022 5930.3 34
7 TopSound Week 16 of 2022 6083.34 34
10 TopSound Week 17 of 2022 2582.55 31
10 TopSound Week 18 of 2022 1319.97 31
12 TopSound Week 19 of 2022 439.99 29
18 TopSound Week 20 of 2022 199.68 23
23 TopSound Week 21 of 2022 193 18
22 TopSound Week 22 of 2022 193 19
23 TopSound Week 23 of 2022 190 18
13 TopSound Week 24 of 2022 1026 28
15 TopSound Week 25 of 2022 418 26
17 TopSound Week 26 of 2022 589 24
16 TopSound Week 27 of 2022 247 25
19 TopSound Week 28 of 2022 267.82 22
18 TopSound Week 29 of 2022 306.08 23
23 TopSound Week 30 of 2022 193 18
13 TopSound Week 31 of 2022 988 28
14 TopSound Week 32 of 2022 399 27
15 TopSound Week 33 of 2022 266 26
15 TopSound Week 34 of 2022 212.3 26
15 TopSound Week 35 of 2022 270.2 26
14 TopSound Week 36 of 2022 209 27
18 TopSound Week 37 of 2022 196 23
18 TopSound Week 39 of 2022 195.6 23
14 TopSound Week 40 of 2022 219.128 27
16 TopSound Week 41 of 2022 275.968 25
17 TopSound Week 42 of 2022 208.65 24
19 TopSound Week 38 of 2022 199 22
18 TopSound Week 43 of 2022 191.9 23
11 TopSound Week 44 of 2022 1710 30
8 TopSound Week 45 of 2022 2584 33
7 TopSound Week 46 of 2022 4142 34
7 TopSound Week 47 of 2022 5757 34
6 TopSound Week 48 of 2022 6004 35