🇦🇹 Austria

Country:
Austria

TopSound 2022

Rank Stage Coeff. Points
8 TopSound Week 1 of 2022 660.297 33
22 TopSound Week 2 of 2022 236.181 19
21 TopSound Week 3 of 2022 236.929 20
5 TopSound Week 4 of 2022 1052.623 36
5 TopSound Week 5 of 2022 2896.443 36
4 TopSound Week 6 of 2022 3472.59 37
4 TopSound Week 7 of 2022 3031.27 37
7 TopSound Week 8 of 2022 1364.913 34
7 TopSound Week 9 of 2022 604.571 34
6 TopSound Week 10 of 2022 1413.6 35
6 TopSound Week 11 of 2022 2338.14 35
5 TopSound Week 12 of 2022 3688.28 36
5 TopSound Week 13 of 2022 4206.22 36
5 TopSound Week 14 of 2022 5197.83 36
6 TopSound Week 15 of 2022 6349.42 35
6 TopSound Week 16 of 2022 6422 35
7 TopSound Week 17 of 2022 5548 34
7 TopSound Week 18 of 2022 5358 34
8 TopSound Week 19 of 2022 5586 33
8 TopSound Week 20 of 2022 5871 33
7 TopSound Week 21 of 2022 7562 34
7 TopSound Week 22 of 2022 7562 34
10 TopSound Week 23 of 2022 3895 31
7 TopSound Week 24 of 2022 5568 34
5 TopSound Week 25 of 2022 7718.4 36
4 TopSound Week 26 of 2022 8640 37
5 TopSound Week 27 of 2022 9043.2 36
3 TopSound Week 28 of 2022 9907.2 38
2 TopSound Week 29 of 2022 9830.4 39
2 TopSound Week 30 of 2022 9830.4 39
4 TopSound Week 31 of 2022 8294.4 37
6 TopSound Week 32 of 2022 7641.6 35
11 TopSound Week 33 of 2022 3110.4 30
14 TopSound Week 34 of 2022 1267.2 27
14 TopSound Week 35 of 2022 422.4 27
32 TopSound Week 36 of 2022 76 9
11 TopSound Week 37 of 2022 798 30
12 TopSound Week 39 of 2022 342 29
6 TopSound Week 40 of 2022 3382 35
4 TopSound Week 41 of 2022 7220 37
3 TopSound Week 42 of 2022 8151 38
10 TopSound Week 38 of 2022 323 31
3 TopSound Week 43 of 2022 8303 38
5 TopSound Week 44 of 2022 5985 36
7 TopSound Week 45 of 2022 4161 34
6 TopSound Week 46 of 2022 4313 35
10 TopSound Week 47 of 2022 1653 31
9 TopSound Week 48 of 2022 1900 32

TopSound 2024

Rank Stage Coeff. Points
6 TopSound 4.24 6735.7 5
5 TopSound 1.24 6272.5 6
3 TopSound 2.24 6291.8 8
1 TopSound 3.24 7958.384 12
4 TopSound 5.24 6272.5 7
4 TopSound 6.24 4342.5 7
7 TopSound 7.24 2161.6 4
7 TopSound 10.24 2128 4
4 TopSound 11.24 3763.2 7
3 TopSound 12.24 3705.6 8
3 TopSound 13.24 4300.8 8
2 TopSound 14.24 5049.6 10
3 TopSound 15.24 6240 8
2 TopSound 16.24 4876.8 10
3 TopSound 17.24 3686.4 8
4 TopSound 18.24 3244.8 7
5 TopSound 19.24 3091.2 6
7 TopSound 25.24 2496 4
6 TopSound 26.24 2505.6 5
3 TopSound 27.24 6633.6 8