Donatello Ciullo – Girotondo


2019 Euro Indie Music Chart

Rank Stage Coeff. Points
53 Week 29.19 428 0
38 🇪🇺 Euro Indie Music Chart - Week 34.19 436.6 0
81 Week 15.19 178 0
58 Week 16.19 285.4 0
57 Week 17.19 398.2 0
45 Week 18.19 495.6 0
21 Week 19.19 605.6 0
23 Week 20.19 540.8 0
25 Week 21.19 516.8 0
35 Week 22.19 472.6 0
23 Week 23.19 508.6 0
17 Week 24.19 526.4 0
29 Week 26.19 485.6 0
65 Week 27.19 418.6 0
57 Week 28.19 400 0
55 Week 30.19 440.8 0
34 🇪🇺 Euro Indie Music Chart - Week 32.19 461.2 0
38 🇪🇺 Euro Indie Music Chart - Week 33.19 453.4 0
34 🇪🇺 Euro Indie Music Chart – Week 35.19 449 0

You may have missed